10-ம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்கள்காலாண்டுஅரையாண்டு தேர்வில் பெயில் ஆகி இருந்தால்

10-ம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்கள்|காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வில் பெயில் ஆகி இருந்தால்?

10-ம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்கள்|காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வில் பெயில் ஆகி இருந்தால்?