2019-ம் ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தமிழகத்தில் தடை!

ஜனவரி 1 2019 முதல் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தமிழகத்தில் தடை!

ஜனவரி 1 2019 முதல் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தமிழகத்தில் தடை!