பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவு திட்டமிட்டபடி வெளியாகும்!

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவு திட்டமிட்டபடி வெளியாகும்!