தமிழக அரசு அம்மா ஸ்கூட்டர் மானியம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா

தமிழக அரசு அம்மா ஸ்கூட்டர் மானியம் கிடைக்குமா? கிடைக்காதா?

தமிழக அரசு அம்மா

ஸ்கூட்டர் மானியம்

வருமா? வராதா?