8118 பேருக்கு அம்மா ஸ்கூட்டர் மானியம் எப்போது கிடைக்கும்

சென்னை மாநகராட்சி 2017-18 நிதியாண்டில் 8118 பேருக்கு அம்மா ஸ்கூட்டர் மானியம் எப்போது கிடைக்கும்?

அம்மா ஸ்கூட்டர் மானிய திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த மகளிருக்கு மானியம் எப்போது கிடைக்கும்?